PRAWO PRACY


Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w następujących sprawach z zakresu prawa pracy:


• sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę, innych świadczeń pracowniczych (np. ekwiwalentu za
urlop wypoczynkowy), wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

• sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie,

• sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,

• sprawy o mobbing,

• sprawy o zapłatę odprawy (np. emerytalnej, rentowej, pośmiertnej),

• sprawy dot. sprostowania świadectwa pracy,

• sprawy dot. kar porządkowych,

• sprawy o zadośćuczynienie z tytułu naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,

• sprawy dot. dochodzenia należności z tytułu wypadku przy pracy,

• sprawy dot. stosunków pracy powstałych na podstawie mianowania, powołania (m.in. sprawy pracownicze
nauczycieli).


W sprawach z zakresu prawa pracy Kancelaria oferuje następujące usługi:


º przygotowywanie projektów umów o pracę, o zakazie konkurencji i in.,

º przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania i in.,

º przygotowywanie projektów wypowiedzeń umowy o pracę, wypowiedzeń warunków pracy i płacy, oświadczeń o
rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia,

º udzielanie porad prawnych,

º prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji pozaprocesowych,

º sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych,

º reprezentowanie Klienta w postępowaniu przedsądowym (wezwania do zapłaty),

º reprezentowanie Klienta przed sądami pracy.