PRAWO KARNE


W sprawach z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje następujące usługi:


• obrona w toku postępowania przygotowawczego oraz sądowego w sprawach karnych, karnoskarbowych
oraz w sprawach o wykroczenia,

• reprezentowanie Klienta w toku postępowania wykonawczego (m.in. sporządzanie wniosków o odroczenie
wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie),

• reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego oraz prywatnego w
postępowaniu karnym,

• sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia,

• obrona nieletnich w postępowaniach w sprawach nieletnich.