PRAWO CYWILNE


Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w następujących sprawach z zakresu prawa cywilnego:


• sprawy o zapłatę należności,

• sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych,

• sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

• sprawy o naruszenie dóbr osobistych,

• sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, w tym przeciwko przedsiębiorstwom
energetycznym,

• sprawy konsumenckie (reklamacje, niezgodność towaru z umową, umowy zawierane przez Internet),

• sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności – np.
drogi koniecznej, przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe),

• sprawy dot. błędów w sztuce lekarskiej,

• sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),

• sprawy dot. obrotu i zarządu nieruchomościami,

• sprawy eksmisyjne.


W sprawach z zakresu prawa cywilnego Kancelaria oferuje następujące usługi:


º udzielanie porad prawnych,

º prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji pozaprocesowych,

º sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych,

º reprezentowanie Klienta w postępowaniu przedsądowym (m.in. wezwania do zapłaty, zgłaszanie roszczeń z
tytułu umów ubezpieczenia),

º reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi oraz polubownymi,

º reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym (m.in. sporządzanie wniosków egzekucyjnych, skarg
na czynności komornika),

º przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych,

º obsługa prawna nieruchomości.