PRAWO ADMINISTARCYJNE


W sprawach z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria oferuje następujące usługi:


• sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz
skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

• reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami oraz sądami administracyjnymi,

• sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania i o stwierdzenie nieważności decyzji,

• udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawych w sprawach administracyjnych.